Så behandlar vi dina personuppgifter

Information om behandlingen av dina personuppgifter och sekretess:

Från och med den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter (GDPR) att gälla.

Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Biblioteken i Karlskrona vill därför informera om följande:

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du ska kunna utnyttja bibliotekets resurser.

För att kunna fullfölja vårt avtal med dig som låntagare och användare av våra tjänster behöver biblioteken i Karlskrona behandla dina personuppgifter.

De uppgifter vi behandlar är namn, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, personnummer och systeminterna identifikationsnummer.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid tillfället då du registrerade dig som låntagare.

Du behöver inte registrera dina personuppgifter igen för att fortsätta vara aktiv låntagare hos oss:

Dina personuppgifter används av bibliotekspersonal vid biblioteken samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Som låntagare hos biblioteken i Karlskrona har du rätt att få tillgång till de uppgifter vi har registrerat om dig. Du har också rätt att ändra eller få dina uppgifter raderade.

Personuppgiftsansvarig är:
Kultur- och fritidsnämnden, Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona.

Dataskyddsombud är:
Sydarkivera, e-post: dataskydd@sydarkivera.se
telefon: 0472-39 10 09.

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och för enskilds användning av informationsteknik gäller sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen: (2009:400) 40 kap. 3 §).

Sök

Språk